Cung Cấp Thẻ Trắng chất lượng

Thẻ Trắng| Cung Cấp Thẻ Trắng Chất Lượng


Thẻ Nhựa Trắng Chưa In, Thẻ Từ Trắng, Thẻ Trắng - www.thenhua.Info | Các thẻ cả 2 mặt chưa in thông tin, phôi thẻ trắng trơn chưa thể hiện nội dung trên thẻ.

- Các doanh nghiệp đã có máy in thẻ có thể dùng thẻ trắng để chủ động trong việc in ấn phát hành thẻ cho riêng mình, thẻ trắng được cung cấp theo dạng tiêu chuẩn chất lượng PVC I.S.O.

- Cung cấp thẻ trắng theo dạng tiêu chuẩn, và cung cấp thẻ trắng theo mọi dạng kích thước yêu cầu, tùy thuộc vào mục tiêu sử dụng của các doanh nghiệp đã có sẵn máy in cơ bản.